بایگانی ماهیانه: مارس 2008

هوشنگ ابتهاج (صدای شاعر) کیوان ستاره بود

« کیوان ستاره بود »
سروده و صدای: هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه)
موسیقی: باخ، سونات شمارۀ ۵ برای ویلون و کلاوسن، موومان اول

 

ادامه‌ی خواندن