سوسن: طلای پاک

طلای پاک
شعر: گودرزی
آهنگ: دولتشاهی
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone