پوران ـ دختر دهقان

دختر دهقان
شعر: کریم فکور
آهنگ: محلی
خواننده: پوران [شاپوری]

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone