ویگن ـ دلکش: بُردی از یادم

بردی از یادم
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ:‌ مجید وفادار

تاریخچهٔ ترانهٔ «بُردی از یادم» (مجموعه بازخوانی‌ها)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone