ضیاء ـ رامش: گل یاس (دو صدایی)

گل یاس
شعر: اسدالله شهریاری
خوانندگان: ضیاء ـ رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone