ضیاء ـ تیلا: انتظارت می‌کشم

انتظارت می‌کشم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: خلیل شمایی
خوانندگان: ضیاء ـ تیلا

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone