رامین ـ رامش: جهیز

جهیز
شعر: نظام فاطمی
خوانندگان: رامین ـ رامش
ترانهٔ فیلم: دهکدهٔ طلایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone