حمید قنبری ـ گوگوش: تاکسی

تاکسی
خوانندگان: حمید قنبری ـ گوگوش