ایرج: ناز آفرین

ناز آفرین
شعر عبدالله الفت
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: ایرج

از «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان اسفندیار منفردزاده

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone