ایرج ـ عهدیه: عشق و مستی (ترانه فیلم)

عشق و مستی
آهنگ: انوشیروان روحانی
ترانهٔ فیلم: گوهر شبچراغ