ایرج ـ عهدیه: شکوفهٔ عشق (ترانه فیلم)

شکوفهٔ عشق
شاعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خُرم
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: بهشت دور نیست

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone