منفرد ـ عهدیه: مرغ پر بسته (دو صدایی)

مرغ پر بسته
شاعر: حسین صمدی
آهنگ: حسین صمدی
خوانندگان: منفرد ـ عهدیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone