ایرج ـ پوران: از من بگذر (ترانه فیلم)

از من بگذر
شعر:
آهنگ: انوشیروان روحانی
خوانندگان: ایرج ـ پوران
ترانه فیلم: حاتم طائی

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone