ایرج: قصر زرین (ترانهٔ فیلم)

قصر زرین
خواننده: ایرج
تار: فرهنگ شریف
ترانه فیلم: قصر زرین

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone