رامش: بگم چی شد!؟

بگم چی شد!؟
شعر: سعید دبیری
(در بعضی صفحه‌ها: محمدعلی شیرازی!)
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده:‌ رامش