رامش: بوسهٔ عید

بوسهٔ عید
شعر: میرفخزایی
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone