الهه: بنگ بنگ!

بنگ بنگ!
خواننده: الهه

اصل آهنگ این ترانه در صحفهٔ:
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone