پوران: بنوش، بنوش! (ترانهٔ فیلم)

بنوش، بنوش!
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک
خواننده: پوران
ترانه فیلم: لوطی

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone