پوران: نامه (ترانهٔ فیلم)

نامه
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: سلطان قلبها

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone