پوران: برف

برف
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: مرتضی حنانه
خواننده: پوران

ترانهٔ‌ «برف» را در «نگاهنگ» نگاه کنید و بشنوید!

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone