عارف: بی تو فردایی ندارم

بی‌تو فردایی ندارم
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: افشین
خواننده: عارف

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone