عارف: سایهٔ گریزان

سایهٔ گریزان
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: [سلیمان] اکبری
خواننده: عارف

اصل آهنگ این ترانه در صحفهٔ:
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone