امیر رسایی: عزیزم

عزیزم
شعر: سعید دبیری
خواننده: امیر رسایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone