امیر رسایی: قصر طلا

قصر طلا
شعر: رضا شمسا
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: امیر رسایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone