پوران: چرا می‌روی!؟

جرا می‌روی!؟
شعر: کریم فکور
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone