رامش: درد عاشقی

درد عاشقی
شعر: بابا طاهر
آهنگ: تورج [شعبانخانی]
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone