ایرج:‌ زبانم را نمی‌فهمی (۱)

زبانم را نمی‌فهمی (۱)
شعر: [مهدی] سهیلی
آواز: ایرج

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone