ایرج:‌ زبانم را نمی‌فهمی (۲)

زبانم را نمی‌فهمی (۲)
شعر: [مهدی] سهیلی
ویلون:‌ اسدالله ملک
تار: فرهنگ شریف
آواز: ایرج

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone