عارف: تا بهار دیگر

تا بهار دیگر
شعر: شاه‌زیدی
آهنگ: ناصر خدیوی
خواننده: عارف

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone