عارف: هر چه پیش آید خوش آید (ترانهٔ فیلم)

هر چه پیش آید خوش آید
شعر: ؟؟
آهنگ: ؟؟
خواننده: عارف

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone