الهه: می‌روی خداحافظ

می‌روی خداحافظ
شعر: [تورج] نگهبان
آهنگ: [رضا] ناروند
خواننده: الهه

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone