ویگن: ماندانا

ماندانا
شعر: کارو
خواننده: ویگن

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone