پوران: طبیعت (ترانهٔ فیلم)

طبیعت
شعر: ؟؟
آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: امروز و فردا

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone