داود مقامی: دوران طلایی

دوران طلایی
شعر: سعید مهناویان
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: داود مقامی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone