داود مقامی: فریبا

فریبا
شعر: [سعید] مهناویان
آهنگ: [سعید] مهناویان
خواننده: داود مقامی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone