داود مقامی: یتیم

یتیم
شعر: سعید مهناویان
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: داود مقامی

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone