فرشته: مگه از سنگه دلم!؟

مگه از سنگه دلم!؟
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: بزرگ لشکری
خواننده: فرشته

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone