آفت: بلالی

بلالی
شعر: همایون
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: آفت

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone