گوگوش: دختر فراشباشی

دختر فراشباشی
شعر و آهنگ: محلی خراسانی
خواننده: گوگوش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone