قاسم جبلی: مادر

مادر
شعر: [امیر عظیمی]
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone