قاسم جبلی: داد از تنهایی

داد از تنهایی
شعر: ؟؟
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: قاسم جبلی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone