قاسم جبلی: مریم

مریم
شعر و آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone