قاسم جبلی: شاید

شاید
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone