قاسم جبلی: سوسن‌جان!

سوسن‌خان
شعر: ؟؟
آهنگ: ؟؟
خواننده: قاسم جبلی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone