مهوش: اول هیکل

اول هیکل
شعر: [جعفر] پورهاشمی
ارکستر: شهرزاد
خواننده: مهوش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone