پریوش: عکاسباشی

عکاسباشی
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: ریاحی
خواننده: پریوش

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone