روشن: قمار عشق

قمار عشق
شعر: ؟؟
آهنگ: [اسفندیار] منفردزاده
خواننده: روشن

در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone