نیلوفر: علی دارم، علی دارم!

علی دارم، علی دارم
شعر: نیرالدین دادگستر
نی: حجازی
خواننده: نیلوفر

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone