پروا: نامه‌رسون

نامه‌رسون
شعر: خسرو هوشمند لنگرودی
آهنگ: فتح‌الله ریاحی
خواننده: پروا

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone