مرضیه: پرستوی من

پرستوی من
شعر: نواب صفا
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone